TEAM

gina bihn, kite

henri kolberg, windsurf

Janina Zeitler, Surf

Lorena Haep, Kite

lynn warkotz, kite

Matteo rüger, Wake + Snow

merle könig, kite

shania raphael, Windsurf